Sede electrónica Concello de Ordes

02:51:49 Sábado 20 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición para as accións formativas do programa de salvamento e socorrismo acuático

Permite presentar electrónicamente unha solicitude de inscrición para as accións formativas do programa de limpeza en espazos abertos e instalacións industriais.

O obxectivo deste programa é realizar labores de limpeza de espazos abertos e instalacións e equipamentos industriais, empregando os medios, útiles e vehículos de tonelaxe inferior a 3500 quilogramos, apropiados a cada espazo e/ou equipamento para conseguir a consecución dun óptimo nivel de limpeza, hixiene e ornato.

 Cartel

Este itinerario e as accións formativas que contempla, vai dirixido a persoas mozas que reúnan os requisitos especificados nas axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego Xove (axudas AP_POEJ), todas elas menores de 30 anos e desempregadas da provincia da Coruña, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego correspondente e rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xove, e que ademais cumpren os seguintes requisitos:

 • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
 • Non se esixen requisitos académicos e/ou profesionais para o acceso a esta formación con certificado de profesionalidade de nivel 1.
 • Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia.
 • Cumprir cos requisitos de adscrición o leste itinerario en concreto:
  • A selección da mocidade participante que cumpra os requisitos esixidos apoiarase na realización de entrevistas polos profesionais que integran a rede técnica municipal, seguindo os criterios técnicos e específicos predefinidos de selección no caso de que existan mais peroas candidatas que unha en cada concello e teranse en conta, para establecer a orde das candidatas, os coñecementos ou a formación previa relacionada con esta área e/ou sector de actividade, a experiencia profesional ou en voluntariado, a antigüidade como demandante de emprego e a situación persoal.
  • Valoraranse criterios específicos como dispoñibilidade para participar e trasladarse a outra localidade, implicación activa nas accións que se desenvolvan ao ao redor deste itinerario, motivación persoal, expectativas de desenvolvemento profesional desta ocupación, calidades, habilidades, actitudes, motivación laboral, carácter emprendedor, etc. que se establecen co fin de poder perfilar a intensidade de traballo do itinerario máis adecuado a cada mozo e moza para conseguir a súa inserción efectiva no mercado laboral.

AMBITO TERRITORIAL E SEDE DAS ACCIÓNS DO ITINERARIO

O ámbito territorial de orixe das persoas participantes é coincidente co ámbito territorial do proxecto, no que se circunscriben todos os concellos da provincia da Coruña, excepto aqueles que teñen máis de 50.000 habitantes, A Coruña, Ferrol e Santiago.
A realización das prácticas localizarase nos centros de traballo onde se sitúen as empresas e/ou entidades públicas da contorna que se adhiran a este itinerario e formalicen un acordo de prácticas.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Ficha de Solicitude completamente cuberta e asinada (decargar modelo)
 • Ficha de historial cuberto e asinado da persoa candidata (decargar modelo) e CV formativo e profesional 
 • DNI por ambas as dúas caras (non necesario se a presentación é telemática)
 • Tarxeta ou documento que acredite o número de Afiliación á Seguridade Social
 • Certificado/volante actualizado de empadroamento
 • Cartón de demanda de emprego debidamente actualizada (non se considerarán as tarxetas cartóns de demanda de mellora de emprego)
 • Documento académico que acredite o requisito de acceso
 • Documento que acredite a inscrición no rexistro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (Acceso a zona persoal na plataforma de Garantía Xuvenil e descarga no apartado de “notificacións” do documento, en formato “pdf”, que acredita que a persoa solicitante está rexistrada e é beneficiaria do sistema)

Nome: Solicitude de inscrición para as accións formativas do programa de salvamento e socorrismo acuático.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.

https://emprego.dacoruna.gal

https://concello.ordes.gal